Alg. Voorwaarden/AVG

Artikel 1: ’t Regtshuis Advocatuur

’t Regtshuis Advocatuur is een onderneming, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, gedreven door mr C.J.M. Veth als natuurlijk persoon dan wel als directeur groot aandeelhouder van een daartoe opgerichte besloten vennootschap.

Artikel 2: Overeenkomst van opdracht

1. Een opdracht komt tot stand met ’t Regtshuis Advocatuur als zodanig, ook indien het de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van derden, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die ’t Regtshuis Advocatuur aangaat.
3. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Het inschakelen van derden

1. Een opdracht aan ’t Regtshuis Advocatuur impliceert de bevoegdheid van ’t Regtshuis Advocatuur om waar nodig voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De door ’t Regtshuis Advocatuur aanvaarde aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mogen door ’t Regtshuis Advocatuur aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.
2. ’t Regtshuis Advocatuur zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd vooraf overleg plegen met de opdrachtgever. Het staat ’t Regtshuis Advocatuur in ieder geval vrij om zonder voorafgaand overleg voor rekening van de opdrachtgever procureurs, deurwaarders en tolken in te schakelen en indien nodig uittreksels op te vragen.
3. De opdrachtgever is gehouden ’t Regtshuis Advocatuur te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan ’t Regtshuis Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 4: Tarieven en betaling

1. Iedere declaratie dient te worden voldaan binnen veertien dagen na datum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.
2. Het honorarium wordt vermeerderd met niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, telefax en dergelijke, forfaitair gesteld op 6% van het honorarium, één en ander te vermeerderen met de BTW.
3. De aan ’t Regtshuis Advocatuur in rekening gebrachte kosten, zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten enz. worden door ’t Regtshuis Advocatuur als verschotten in rekening gebracht.
4. Het honorarium en de verschotten zullen desgevraagd worden gespecificeerd.
5. In beginsel wordt van de opdrachtgever een voorschot verlangd, dat als depot geldt ter dekking van de lopende werkzaamheden. Dit artikel geldt evenzo in zaken van gefinancierde rechtsbijstand ten aanzien van de (te verwachten) eigen bijdrage. Dit artikel is van toepassing tenzij hiervan nadrukkelijk is afgeweken.
6. Indien een declaratie niet wordt voldaan, kan ’t Regtshuis Advocatuur de werkzaamheden ingevolge de opdracht opschorten nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
7. Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 60 dagen na de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen de maatschap en de opdrachtgever als juist, en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd.
8. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door ’t Regtshuis Advocatuur moeten worden gemaakt ter invordering van haar declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht tegen een forfaitair bedrag van 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 300,00.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. ’t Regtshuis Advocatuur is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaan-sprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ’t Regtshuis Advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering.
2. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever kosteloos een kopie van de beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.
3. ’t Regtshuis Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 lid 6.
4. ’t Regtshuis Advocatuur is evenmin aansprakelijk indien een opdrachtgever ’t Regtshuis Advocatuur niet in staat stelt om een dagvaarding, beroepschrift, ander processtuk, brief of werkzaamheid tijdig te doen betekenen, in te dienen, te verzending, respectievelijk te ver-richten. Hiervan is in ieder geval sprake indien de opdrachtgever informatie en/of bescheiden, welke ’t Regtshuis Advocatuur heeft verzocht over te leggen, niet uiterlijk 24 uren voor het tijdstip van betekening, indiening, verzending of verrichting ter hand heeft gesteld.
5. In afwijking van het bepaalde in titel 11 van Boek 3 BW geldt een verjaringstermijn van één jaar voor alle rechtsvorderingen, op welke grond dan ook, die de opdrachtgever en/of derden in verband met deze overeenkomst menen te kunnen instellen. Deze termijn vangt aan op het moment dat de feiten waarop de vordering is gebaseerd bij de opdrachtgever en/of derden bekend zijn geworden, dan wel redelijkerwijs bekend konden zijn.

Artikel 6: Bewaren van bescheiden

1. Na beëindiging van de opdracht worden, op voorwaarde dat het door opdrachtgever ver-schuldigde terzake van de opdracht is voldaan, alle van opdrachtgever afkomstige bescheiden en, op zijn verzoek, andere van het dossier deel uitmakende stukken (in kopie) aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
2. De verplichting van ’t Regtshuis Advocatuur tot het bewaren van het dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken, vervalt nadat vijf jaar is verstreken sinds de beëindiging van de opdracht. Na ommekomst van deze termijn is ’t Regtshuis Advocatuur gerechtigd om het dossier, inclusief alle van de opdrachtgever afkomstige bescheiden en andere van het dossier deel uit makende stukken te (laten) vernietigen.

Artikel 7: Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ’t Regtshuis Advocatuur is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Breda tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Rijen, 31 maart 2015

Privacyverklaring conform AVG

In deze verklaring geef ik u, gevolg gevend aan de wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aan hoe ik, handelend onder de naam ‘t Regtshuis Advocatuur, omga met uw persoonlijke gegevens.

Ik gebruik uw persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van en in het kader van de door u aan mij verstrekt opdracht om u bij te staan inzake de in mijn opdracht bevestigingsbrief genoemde kwestie (hierna : “uw dossier”). Daaronder kan onder meer worden begrepen het toezenden van (kopieën van) stukken, het factureren van mijn werkzaamheden en het informeren van een gerechtelijke instantie en/of een overheidsinstantie, indien en voorzover nodig voor uw dossier. Indien ik een gerechtelijke instantie informeer, zal ik ook de wederpartij(en) in uw dossier op dezelfde wijze informeren, een en ander conform de richtlijnen van de betreffende gerechtelijke instantie. Daarbij zal ik steeds de voor mij geldende tuchtrechtelijke regels uit hoofde van mijn lidmaatschap van de Orde van Advocaten, de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en de Mediation federatie Nederland (MfN) in acht nemen.

Ik zal uw persoonlijke gegevens, behoudens uw impliciete of expliciete toestemming, niet aan derden verstrekken. Onder impliciete toestemming kan in ieder geval worden begrepen het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, voor zover nodig voor uw dossier, aan een gerechtelijke instelling in het kader van een te voeren gerechtelijke procedure of een overheidsinstantie in het kader van het opvragen van stukken die in het kader van uw dossier dienstig kunnen zijn. Onder impliciete toestemming kan ook worden begrepen het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan een door u ingeschakelde deskundige, wiens gegevens door u aan mij zijn verstrekt, die mij voor uw dossier nuttige informatie kan verstrekken, tenzij u mij dat recht dat geheel of gedeeltelijk expliciet schriftelijk of mondeling en door mij schriftelijk bevestigd, heeft ontzegd.

Ik zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan ten behoeve van uw dossier, tenzij ik op grond van de wet tot het verstrekken van die gegevens aan enige (overheids) instantie verplicht ben. In dat laatste geval zal ik u daarover informeren, tenzij mij dat wettelijk niet is toegestaan.

Ik bewaar uw gegevens digitaal in de “cloud” door middel van software (Kleos) die door mij in licentie ter beschikking gesteld wordt door een daartoe geschikt en gerenommeerd bedrijf (Wolters Kluwer), dat, voor zover ik dat kan beoordelen en zoals door haar verklaard, voldoende juridische maatregelen heeft getroffen om volledig aan de wettelijke bepalingen van de AVG te voldoen.

Daarnaast bewaar ik uw gegevens op papier in een door mij aan te houden papieren dossier dat hetzij fysiek onder mijn toezicht staat, hetzij in een met een slot afgesloten ruimte wordt bewaard.

Ik zal u op eerste verzoek informeren over de bij mij van u bekende persoonlijke gegevens. Ik zal die gegevens ook op eerste verzoek corrigeren indien die geheel of gedeeltelijk onjuist en/of onvolledig mochten zijn. Mocht u wensen dat ik ten aanzien van (bepaalde) persoonlijke gegevens een andere houding aan gaan nemen dan tot dan toe in uw dossier toegestaan of gewenst, dan zal ik dat doen zodra u mij dat schriftelijk of mondeling en door mij schriftelijk bevestigd, heeft gemeld.

Na sluiting van uw dossier, behoudens bijzondere omstandigheden door mij schriftelijk in een afsluitende brief gemeld, zal ik uw persoonlijke gegevens nog tenminste vijf jaar bewaren. Zolang ik die gegevens bewaar, blijft de hiervoor bedoelde inzage en eventuele correctie mogelijk.

Mr. C.J.M. Veth

‘t Regtshuis Advocatuur

Rijen, 24 mei 2018