Partneralimentatie

Alimentatie is er in twee soorten: partneralimentatie en kinderalimentatie

Laatste nieuws: de indexering voor  2024 is  6,2 % geworden

Partneralimentatie

Na echtscheiding (of ontbinding van een geregistreerd partnerschap) kunnen ex-partners over en weer aanspraak maken op partneralimentatie. Het recht op alimentatie eindigt meestal na vijf jaar en wanneer iemand gaat samenwonen (“samenleven als ware hij of zij gehuwd”).

Partneralimentatie is (beperkt) fiscaal aftrekbaar (in box 1) voor degene die het betaalt en belast bij degene die het ontvangt. In de alimentatieberekening wordt het belastingvoordeel dat de belastingplichtige heeft geheel toegerekend aan de alimentatiegerechtigde.

Partneralimentatie wordt in beginsel vooruitbetaald en jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld. Voor 2024 is het percentage 6,2 %. Mocht u over voorbije jaren nog indexering te goed hebben, dan kunt u hier zelf berekenen waar u nog recht op heeft. Ook de verhoging per 1 januari 2024 kunt u hier berekenen. Bedenk wel dat een vordering achterstallige indexering na vijf jaar verjaart.

Of alimentatie moet worden betaald hangt van veel factoren af. Er moet behoefte zijn bij de een en draagkracht bij de ander. De behoefte wordt gebaseerd op het gezamenlijk inkomen tijdens de relatie. Bekeken wordt of iemand in de eigen behoefte kan voorzien. Lukt dat niet of niet helemaal, dan is de draagkracht van de ander van belang. Die draagkracht is vooral afhankelijk van het inkomen. De werkelijke woonlasten zijn niet meer van belang omdat sinds 2023 wordt gerekend met een “woonbudget”, volgens een vaste formule. Het maakt dus niet meer uit of u veel of weinig huur of hypotheek heeft voor de vraag of u alimentatie kunt betalen. Met het afbetalen van schulden uit het huwelijk of met inkomsten uit vermogen kan wel rekening worden gehouden en ook als u een nieuwe partner heeft met eigen inkomen, kan dat van belang zijn. In sommige gevallen moet op vermogen worden ingeteerd. Al met al is het maatwerk. Bovendien kan de alimentatie bij iedere wijziging van omstandigheden opnieuw worden vastgesteld. Daarbij valt te denken aan werkloosheid of een nieuwe baan, verandering in salaris of lasten of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook als men arbeidsongeschikt wordt of een nieuwe partner krijgt, kan dat reden zijn voor aanpassing van de bijdrage.

Alimentatie kan in goed onderling overleg worden afgesproken en wordt dan meestal door de rechter in een beschikking vastgelegd. Dat gebeurt ook als ex-partners het samen niet eens kunnen worden. Een rechterlijke beschikking is nodig om betaling zo nodig af te kunnen dwingen. Is de alimentatie nog niet bij beschikking vastgelegd, dan moet u eerst naar de rechter. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Is er al wel een beschikking, dan kunt u meteen via een deurwaarder of -kostenloos- via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (L.B.I.O.). de alimentatie laten incasseren.

Partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd met een percentage dat omstreeks november ieder jaar door de overheid bekend wordt gemaakt. Die indexering is van rechtswege verschuldigd, tenzij ex-partners die bij overeenkomst hebben uitgesloten. De berekening van de indexering kan eenvoudig via het L.B.I.O

Bekijk de huidige nieuwe alimentatieregels .

Kinderalimentatie

Ook voor kinderalimentatie moet eerst de behoefte worden vastgesteld, nu van de kinderen. Dat gebeurt op basis van het inkomen van de ouders tijdens hun huwelijk of relatie. In hoeverre ieder van de ouders draagkracht heeft om in de behoefte van de kinderen te voorzien, wordt berekend met een vaste formule. De kinderbijslag blijft buiten  de berekening maar is uiteraard wel voor de kinderen bestemd. Het kindgebonden budget (kgb) wordt wél in de berekening betrokken, als deel van het inkomen dan de ontvanger. Al met al is het goed uw persoonlijke situatie tegen het licht te houden wanneer u kinderalimentatie betaalt of ontvangt. Komt u er samen uit, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. Wel is het verstandig een gemaakte nieuwe afspraak ook even vast te leggen. Komt u er niet uit, dan zal de rechter uitkomst moeten brengen. U moet dan een advocaat inschakelen.

Ik ben graag bereid u daarbij te helpen. Tijdens het gratis inloopspreekuur op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur, kan ik u al in grote lijnen wegwijs maken. Mocht u meer precies willen weten waar u aan toe bent, dan maak ik graag een afspraak om aan de hand van uw persoonlijke situatie heel precies te berekenen waar u aan toe bent en of het verstandig is het overleg aan te gaan of zelfs een procedure te beginnen.