Alimentatie

Alimentatie is er in twee soorten: partneralimentatie en kinderalimentatie

Partneralimentatie

Na echtscheiding (of ontbinding van een geregistreerd partnerschap) kunnen ex-partners over en weer aanspraak maken op partneralimentatie. Het recht op alimentatie eindigt normaalgesproken na vijf jaar en wanneer iemand gaat “samenleven als ware hij of zij gehuwd”. Wanneer u langer dan 15 jaar getrouwd bent en binnen tien jaar uw AOW krijgt, kan de partneralimentatie duren tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Ook als u een kind heeft jonger dan twaalf jaar, zou de partneralimentatie langer dan vijf jaar kunnen duren.

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar (in box 1) voor degene die het betaalt en belast bij degene die het ontvangt. In de alimentatieberekening wordt het belastingvoordeel dat de belastingplichtige heeft geheel toegerekend aan de alimentatiegerechtigde.

Of alimentatie moet worden betaald hangt van veel factoren af. Er moet behoefte zijn bij de een en draagkracht bij de ander. De behoefte wordt gebaseerd op het gezamenlijk inkomen tijdens de relatie. Bekeken wordt of iemand in de eigen behoefte kan voorzien. Lukt dat niet of niet helemaal, dan is de draagkracht van de ander van belang. Die draagkracht is onder meer afhankelijk van het inkomen, de woonlasten en de premieziektekostenverzekering. Ook met het afbetalen van schulden uit het huwelijk of met inkomsten uit vermogen wordt rekening gehouden. In sommige gevallen moet op vermogen worden ingeteerd. Al met al is het maatwerk. Bovendien kan de alimentatie bij iedere wijziging van omstandigheden opnieuw worden vastgesteld. Daarbij valt te denken aan werkloosheid of een nieuwe baan, verandering in salaris of lasten of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook als men arbeidsongeschikt wordt of een nieuwe partner krijgt, kan dat reden zijn voor aanpassing van de bijdrage.

Alimentatie kan in goed onderling overleg worden afgesproken en wordt dan meestal door de rechter in een beschikking vastgelegd. Dat gebeurt ook als ex-partners het samen niet eens kunnen worden. Een rechterlijke beschikking is nodig om betaling zo nodig af te kunnen dwingen. Is de alimentatie nog niet bij beschikking vastgelegd, dan moet u eerst naar de rechter. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Is er al wel een beschikking, dan kunt u meteen via een deurwaarder of -kostenloos- via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (L.B.I.O.). de alimentatie laten incasseren.

Partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd met een percentage dat omstreeks november ieder jaar door de overheid bekend wordt gemaakt. Voor 2024 is dat 6,2%. Die indexering is van rechtswege verschuldigd, tenzij ex-partners die bij overeenkomst hebben uitgesloten. De berekening van de indexering kan eenvoudig via het L.B.I.O

Deze regels gelden sinds 1 januari 2020. Wanneer u al eerder gescheiden bent, kan partneralimentatie maximaal twaalf jaar duren.

Kinderalimentatie

Ook voor kinderalimentatie moet eerst de behoefte worden vastgesteld, nu van de kinderen. Dat gebeurt op basis van het inkomen van de ouders tijdens hun relatie. In hoeverre ieder van de ouders draagkracht heeft om in de behoefte van de kinderen te voorzien, wordt berekend met een vaste formule. De kinderbijslag blijft buiten  de berekening. Die is vanzelfsprekend toch al voor de kinderen bestemd. Het kindgebonden budget (kgb) wordt wél in de berekening betrokken. Dat wordt opgeteld bij het inkomen van degene die het ontvangt. De regels voor de berekening van kinderalimentatie zijn de laatste jaren veel veranderd. Zo zijn de woonlasten en de ziektekosten niet meer van belang. Ook veel regels die betrekking hebben op kinderen zijn veranderd. Zo ontvangt bij voorbeeld een bijstandsgerechtigde geen kindertoeslag meer en een werkende alleenstaande ouder geen alleenstaande-ouderaftrek. Daar staat tegenover dat ouders die in 2014 nog een forfaitaire aftrek van de kinderalimentatie genoten, die nu ook niet meer krijgen.

Al met al is het goed uw persoonlijke situatie tegen het licht te houden wanneer u kinderalimentatie betaalt of ontvangt. Komt u er samen uit, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. Wel is het verstandig een gemaakte nieuwe afspraak ook even vast te leggen. Komt u er niet uit, dan zal de rechter uitkomst moeten brengen. U moet dan een advocaat inschakelen.

Ik ben graag bereid u daarbij te helpen. Tijdens het gratis inloopspreekuur op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur, kan ik u al in grote lijnen wegwijs maken. Mocht u meer precies willen weten waar u aan toe bent, dan maak ik graag een afspraak om aan de hand van uw persoonlijke situatie heel precies te berekenen waar u aan toe bent en of het verstandig is het overleg aan te gaan of zelfs een procedure te beginnen.